Mācot, mēs mācāmies paši

     Par mums

        Biedrība "Docedis", kuras nosaukuma tulkojums no latīņu valodas "Docendo discimus" latviešu valodā ir "Mācot, mēs mācāmies paši", ir realizējusi projektu "Vides izziņas sēta "Pie Ozoldārza" izveidošana", kas tika atbalstīts projektu konkursā ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīva" 2.1.rīcība "Novadu vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība" ietvaros.

Gribat pievienoties mūsu mazai komandai? Laipni lūgti! Viss ko jums ir jāizdara ir aizpildīt formu un atsūtīt to mums uz mūsu e-pastu

info@docedis.lv

Projekta ietvaros iegādāti pamatlīdzekļi iecerēto vides izzinošo nodarbību un citu izglītojoša rakstura pasākumu organizēšanai Bauskas rajona lauku partnerības darbības teritorijā. Projekta realizācija dos iespēju interesentiem iesaistīties praktiskās izpētēs un organizētājos novērojumos par ūdeni, sikspārņiem, kukaiņiem, gliemežiem, sūnām, ķērpjiem, putniem, aizsargājumiem un ārstnieciskiem augiem. Ar Rundāles novada domes atbalstu sabiedrisko organizāciju darbībai projekta "Iepazini savus nepamanāmos kaimiņus" ietvaros tika iegādāts pētnieciskais aprīkojums, kas atļauj nodrošināt interaktīvu nodarbību vadīšanu bērnu un citu ieinteresēto cilvēku grupām.

Pateicoties ELFLA atbalstam, biedrības rīcībā šobrīd ir mikroskops, USB mikroskops, zīmēšanas planšete, projektors, fotokamera, interaktīvs displejs, sikspārņu detektors, pārvietojamā tāfele un mēbeļu komplekts. Diemžēl biedrība neguva atbalstu moduļa tipa ēkas iegādei, kas kalpotu par bāzes vietu pasākumu organizēšanai un nodarbību vadīšanai. Pašlaik pasākumu organizēšanai pielāgojām nomātas telpas un vairāk koncentrējāmies uz izbraukuma aktivitātēm un pārgājieniem. Dalībai pasākumos var pieteikties biedrības "Docedis" Facebook kontā https://www.facebook.com/BiedribaDocedis.

Vides izziņas sēta "Pie Ozoldārza"

Aicina pavadīt brīvo laiku dabā, iesaistoties informatīvās vides un dabas jomām veltītās ekskursijās, tematiskās nodarbībās un meistarklasēs.

Tajā skaitā:

- Latvijas un pasaules augu, dzīvnieku, putnu, bezmugurkaulnieku daudzveidība, to dzīves apstākļi, savstarpējā saderība, ekosistēmas. Aplūkosim cilvēka un klimata pārmaiņu ietekmi uz iepriekš minētajiem, kā arī saprātīgu saimniekošanu, kas netraucē dabas daudzveidībai.

- Dārzu un parku vēsture, lauku ainava, dabiskās pļavas, dārzu stils un ekoloģiski saderīgie augi, daiļdārzu veidošanas tēmas;

- Tematiskās dienas, saskaņā ar pasākumu gada plānu.Mēs tiecamies

      Caur sabiedriskām aktivitātēm popularizēt vides izglītības nepieciešamību Bauskas partnerības teritorijā.

       Ka arī attīstīt sadarbību ar izglītības iestādēm (bērnu dārziem un skolām), Dabas aizsardzības pārvaldi, veicināt sadarbību starp dažādu jomu sabiedriskākām organizācijām (Latvijas Sikspārņu Pētniecības, Entomoloģijas, Ornitologu, Mikologu u.c. ar dabu un vēstures izpēti, aizsardzību un rekonstrukciju saistītām biedrībām).

       Iesaistīt cilvēkus pētnieciskās un izzinošās programmās, orientētas uz vietējas sabiedrības vajadzībām, apvienojot domubiedrus dažādas aktivitātes, tajā skaitā arī sabiedriskākā dabas monitoringā un vides gidu sagatavošanā. 

Gidu sagatavošana

      Rundāles pils muzejs nākotnē plāno laist tūrisma apritē parka meža daļu, bet idejas īstenošanai trūkst sagatavotie cilvēki, kas varētu vadīt grupas. Piemēram, pārgājienu gida pavadībā organizēšanu Natura 2000 teritorijā - "Ozoldārzā" un Dabas parka "Bauska".

      Vides gidu sagatavošana programma paredz atsevišķo sadalījumu par kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanu un to popularizēšanas iespējām.Atrodiet mūs sociālos tīklos


Mūsu atbalstitāji

Pateicamies visiem, kas mūs atbalsta! 

Bauskas novada dome 

10.05.2023

Saņēmām atbalstu biedrības projektam "Dabas izglītība solis pa solim", kas paredz virkni pasākumu vasaras laikā. Tas dot iespēju Bauskas novada bērniem un jauniešiem vasaras brīvlaikā pavadīt laiku interesanti, uzzinot arī kaut-ko jaunu par dabu, iesaistoties dažādas aktivitātēs un praktiskās nodarbībās.


Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai atbalstīja vides skolas "Pie Ozoldārza" projekta izveidošanu

Projekta "Vides skolas "Pie Ozoldārza" izveidošana" (Nr. 19-06-AL07-A019.2201-000012) attiecināmās izmaksas ir EUR 6148.23, tajā skaitā publiskais finansējums EUR 5533.41. Biedrība kā līdzfinansējumu ieguldījusi 614,82 EUR.


Ar Rundāles novada domes ar 30.07.2020.g. lēmumu atbalstīja projektu "Iepazini savus nepamanāmus kaimiņus".

Projekta ietvaros iegādāti kukaiņu ķērāji un kukaiņu trauki, palielinājuma stikli, epoksīda sveķi, laminators, binokulārs, zemūdeņu skatītājs 2 izglītojošo nodarbību un pētnieciskā pārgājiena organizēšanai. 

Izveido savu bezmaksas mājas lapu! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Uzsākt darbu